YARGI KARARLARI / Yargıtay Kararları / Hukuk Dairesi Kararları


DAİRE NO: 9 KARAR NO:2009/13519 ESAS NO:2008/1760 TARİH:14.05.2009

ÖZET

1475 sayılı Yasa'nın 14’üncü maddesine, 25/08/1999 tarih ve 4447 sayılı Yasa'nın 45’inci maddesi ile 5’inci bent eklenmiştir. Anılan hüküm ile işçiye emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi hâlinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da işyerinden, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir. Aksi hâlde işçinin başka bir işyerinde çalışmak için 1475 sayılı Yasa'nın 14’üncü maddesinin 5’inci bendi hükmünü dayanak olarak göstermesinin yasal hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olduğu hakkında.

DAİRE NO: 1 KARAR NO:2002/297 ESAS NO:2002/21-20 TARİH:10.04.2001

ÖZET

Yüklenicinin yatırmış olduğu teminatın, Sosyal Sigortalar (Sosyal Güvenlik) Kurumundan prim borcunun bulunmadığına dair bilgi gelmedikçe iade edilemeyeceği ve prim borçlusu olan şirketin idaredeki alacağını temlik etmiş olması hâlinde dahi Kuruma karşı sorumluluğun devam edeceği hakkında.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:2007/153 ESAS NO:2005/6419 TARİH:18.01.2007

ÖZET

Sözleşme eklerinde, haklı fesih halinde kesin teminat mektubunun irat kaydedileceği ve ayrıca zararların tahsil edileceği düzenlemesine yer verilmişken, haklı fesih sebebiyle davacının tahakkuk eden yemek bedeli alacağından teminat mektubu tutarı da tenzil edildikten sonra kalanına hükmedilmesi gerekirken, şartname hükümleri göz ardı edilerek teminatın iadesine karar verilmesinin hatalı olduğu hakkında.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:2006/3950 ESAS NO:2006/3356 TARİH:27.06.2006

ÖZET

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi bir kamu kurumu olan belediyenin, yaptığı yol yapım işinin bu Yasa kapsamında olması ve düzenlenecek sözleşmelerin de söz konusu Yasa’ya uygun şekilde yazılı olarak düzenlenmesi gerektiğinden, sözlü anlaşma ile iş yapılması yasaya aykırıdır. Ancak davaya konu yol inşaatının yapıldığı ve belediyece kamu hizmetine tahsis edildiği dosya içeriği ile sabit olduğundan bu durumda, uyuşmazlığın vekâletsiz iş görme hükümlerince çözümlenmesi gerektiği hakkında.

DAİRE NO: 21 KARAR NO:2009/17999 ESAS NO:2009/10473 TARİH:25.06.2009

ÖZET

İş Kanunu’nun 24/1. maddesinde öngörülen unsurlar çerçevesinde işyerinin özellikleri, çalışma koşulları, yapılan işin özellikleri bir bütün halinde dikkate alınıp davacının çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor aldırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir. İşçinin, işin yapılması ve işin niteliğinden doğan sebeple sağlığının bozulduğunu tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor alarak ispatlayabileceği ve bundan sonra iş akdini feshederek kıdem tazminatını isteyebileceği hakkında.

DAİRE NO: 9 KARAR NO:2009/24409 ESAS NO:2008/42886 TARİH:28.09.2009

ÖZET

Davacının fesihten 5 ay önce görev yerinin değiştirilerek daha önce çalışmadığı ve eğitimi verilemeyen zımpara- bıyık bölümüne nakledilmesi ve burada günlük üretime göre performansının değerlendirilmesi, iş şartlarında esaslı değişikliklerdir. Bu değişiklikten sonra davacının buradaki çalışmasının günlük üretim ve kalite sonuçları baz alınıp diğer işçilere göre değerlendirilerek, verilen görevi eksik yaptığının, performansının düşük olduğunun belirtilmesi, davacının yetkinliği ve görev tanımı ile uyumlu olmadığından doğru değildir. Somut uyuşmazlıkta haklı ve geçerli fesih nedeni gerçekleşmediğinden, feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine karar verilmesi gerektiği hakkında.

DAİRE NO: 9 KARAR NO:2007/010060 ESAS NO:2007/00309 TARİH:29.01.2007

ÖZET

Alt işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin üzerindeki yönetim hakkının tamamen asıl işveren (ihale makamı) tarafından kullanıldığı sözleşmelerde, gerçek anlamda bir alt işveren-asıl işveren ilişkisinden söz edilemeyeceğinden bu tür ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeye göre çalıştırılan işçilerin ihale makamı işçisi kabul edilmesi gerektiği hakkında.

DAİRE NO: 12 KARAR NO:2009/9469 ESAS NO:2009/1354 TARİH:30.04.2009

ÖZET

Teminat mektupları hangi iş için verilmişse o işin teminatını teşkil edip, o nedenle haczedilebileceğinden, başka bir iş için haczinin mümkün olmadığı hakkında.

DAİRE NO: 10 KARAR NO:2010/2516 ESAS NO:2009/8312 TARİH:25.02.2010

ÖZET

Davacının, gerçekleştirdiği doğumlar sebebiyle, doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla, hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarının dışında, başkaca bir şart aranmaksızın borçlanma hakkına sahip olduğu hakkında.

DAİRE NO: 10 KARAR NO:2009/14582 ESAS NO:2008/8472 TARİH:17.09.2009

ÖZET

Davacı işçi tarafından, işçilik alacaklarının tahsili talepli dava açıldığı ve yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne karar verildiği ve anılan kararın kesinleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu kararın, hizmet tespiti davası yönünden güçlü bir delil oluşturacağı hakkında.

DAİRE NO: 9 KARAR NO:2004/9180 ESAS NO:2004/6280 TARİH:22.04.2004

ÖZET

Taşerona bağlı çalışan işçinin, asıl işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanması gerektiği talebinin kabulü için taşeron ile asıl işveren arasındaki muvazaayı kanıtlaması gerekir.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:2004/2201 ESAS NO:2003/5541 TARİH:19.04.2004

ÖZET

Sözleşmenin feshinde istenebilecek zarar, menfi zarar olarak kabul edilmektedir. Menfi zarar kapsamına, sözleşmenin ifa ile bitirileceğine güvenilerek başka bir yüklenici ile sözleşme yapma fırsatının kaçırılmasından doğan zarar da girer.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:1991/6188 ESAS NO:1991/3154 TARİH:24.12.1991

ÖZET

İdare, yapılan fazla işten yararlandığına göre bu işlere ilişkin alacak, ancak BK’nın 410 ve devamı maddelerle düzenlenen vekaletsiz iş görme hükümlerine göre istenebilir. Temerrüt faizinin istenebilmesi için, borcun muaccel olması yeterli olmayıp ayrıca borçlunun temerrüde düşürülmesi gerekmektedir.

DAİRE NO: 10 KARAR NO:2003/3352 ESAS NO:2002/3064 TARİH:10.04.2003

ÖZET

İşverenin alması gereken iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından ötürü teknik açıdan işveren sayılmayan ihale makamının kusurlu sayılmaması gerektiği hakkında.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:2006/3594 ESAS NO:2005/3867 TARİH:01.01.2000

ÖZET

İşin kusurlu olması veya mukaveleye muhalif bulunması ehemmiyeti haiz değil ise, iş sahibi işin kıymetinin noksanı nispetinde fiyatı tenzil ve eğer o işin ıslahı büyük bir masrafı mucip değil ise, müteahhidi tamire mecbur edebileceği ve bu hususta müteahhidin taksiri varsa iş sahibinin zarar ve ziyan da isteyebileceği hakkında.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:1990/5746 ESAS NO:1990/1099 TARİH:21.12.1990

ÖZET

Keşif özetine esas olan fiyat analizlerinde mükerrer ödemeye yol açacak nitelikte hata bulunduğunun -kesin hesaptan sonra dahi- tespiti halinde idare fazla ödemeye zorlanamaz.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:2006/608 ESAS NO:2004/7170 TARİH:09.02.2006

ÖZET

Avan proje ile uygulama projesi arasında iş artışına neden olabilecek bir değişiklik meydana gelip gelmediği, uygulama projesinin daha önceden davacılara dijital ortamda verilmesi halinde dahi bu sebeple iş süresinde gecikme olup olamayacağı, sözleşme ve ekleri dikkate alınarak sözleşmede gösterilmeyen ve davacılar tarafından yapılan işlerin neler olduğu ve bu işlerin yapıldıkları tarih itibariyle fiyatları, bu işlere karşılık varsa davacılara yapılan ödemelerin miktarları belirlendikten sonra karar verilmesi gerektiği hakkında.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:2004/2201 ESAS NO:2003/5541 TARİH:19.04.2004

ÖZET

Sözleşmenin feshinde istenebilecek zarar, menfi zarar olarak kabul edilmektedir. Menfi zarar kapsamına, sözleşmenin ifa ile bitirileceğine güvenilerek başka bir yüklenici ile sözleşme yapma fırsatının kaçırılmasından doğan zarar da girer.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:1991/6188 ESAS NO:1991/3154 TARİH:24.12.1991

ÖZET

İdare, yapılan fazla işten yararlandığına göre bu işlere ilişkin alacak, ancak BK’nın 410 ve devamı maddelerle düzenlenen vekaletsiz iş görme hükümlerine göre istenebilir. Temerrüt faizinin istenebilmesi için, borcun muaccel olması yeterli olmayıp ayrıca borçlunun temerrüde düşürülmesi gerekmektedir.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:1991/6188 ESAS NO:1991/3154 TARİH:24.12.1991

ÖZET

İdare, yapılan fazla işten yararlandığına göre bu işlere ilişkin alacak, ancak BK’nın 410 ve devamı maddelerle düzenlenen vekaletsiz iş görme hükümlerine göre istenebilir. Temerrüt faizinin istenebilmesi için, borcun muaccel olması yeterli olmayıp ayrıca borçlunun temerrüde düşürülmesi gerekmektedir.

DAİRE NO: 10 KARAR NO:2003/3352 ESAS NO:2002/3064 TARİH:10.04.2003

ÖZET

İşverenin alması gereken iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından ötürü teknik açıdan işveren sayılmayan ihale makamının kusurlu sayılmaması gerektiği hakkında.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:2006/3594 ESAS NO:2005/3867 TARİH:14.11.2011

ÖZET

İşin kusurlu olması veya mukaveleye muhalif bulunması ehemmiyeti haiz değil ise, iş sahibi işin kıymetinin noksanı nispetinde fiyatı tenzil ve eğer o işin ıslahı büyük bir masrafı mucip değil ise, müteahhidi tamire mecbur edebileceği ve bu hususta müteahhidin taksiri varsa iş sahibinin zarar ve ziyan da isteyebileceği hakkında.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:1990/5746 ESAS NO:1990/1099 TARİH:21.12.1990

ÖZET

Keşif özetine esas olan fiyat analizlerinde mükerrer ödemeye yol açacak nitelikte hata bulunduğunun kesin hesaptan sonra dahi tespiti halinde idare fazla ödemeye zorlanamaz.

DAİRE NO: 15 KARAR NO:1993/9896 ESAS NO:1993/1890 TARİH:18.09.1995

ÖZET

İlk ihalede, davalı yüklenicinin teklifine en yakın teklifte buluna diğer katılanın önerdiği miktar ile ikinci ihalede üstlenilen miktar arasındaki fark ve yapılan masraflar davacı iş sahibinin (idare) olumsuz zararıdır. Öte yandan sözleşmede veya eki şartnamelerde, fesih halinde iş sahibinin her türlü zarar ve ziyanı ile iki ihale arasındaki farkı isteyebileceğine dair hüküm yoktur. Bu durumda olumsuz zararı hükmedilmesi gerekirken salt iki ihale arasındaki farka hükmedilmesi doğru değildir. Davacı idarenin olumsuz zararından dolayı alacağının kendisine ödenmesi için, davalı yükleniciye davadan önce bir temerrüt ihtarı göndermediğinden, ilk ihale tarihinden itibaren faiz yürütülemez.